Med rätt investeringar bygger vi ett hållbart Sverige
via Halland

Vi behöver en hållbar infrastruktur för Hallands fortsatta utveckling då Halland växer mitt i ett växande Sydvästsverige. Infrastruktur är en central faktor för att knyta ihop Halland med omvärlden. Med bättre nationella och internationella förbindelser skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt för nya jobb, starkare företag och grön omställning.

– Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande

En väl utvecklad infrastruktur behöver kunna möta både människors och näringslivets behov för att transportsystemet ska bidra till samhällsutvecklingen.

– Per Stané Persson (S) 2:e vice ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott

Infrastrukturen och transportsystemet ska utformas utifrån de halländska och sydvästsvenska förutsättningarna för att denna del av Sverige fortsatt ska kunna bidra till lokal, regional, nationell och internationell utveckling.

– Helene Andersson (C), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott

Nu pågår arbetet med en ny nationell infrastrukturplan 2026-2037

Region Halland har i tidigt skede av planeringen gjort inspel till regeringen på Trafikverkets inriktningsunderlag. I Trafikverkets förslag framgår att det finns stora behov vad gäller driften av transportsystemet och att underhållsskulden växer. Tillsammans med pågående projekt och tillkommande nya investeringar konstaterar Region Halland att planramen behöver vara tillräckligt stor för att inrymma både vidmakthållande och utveckling. Skulle viktiga halländska investeringar utebli innebär det att:

  • Färre resenärer får möjligheten att välja tåget i stället för bilen
  • Företagen får sämre förutsättningar att välja järnvägen för sina transporter
  • Miljömålen blir svårare att nå
  • Vi missar chansen att få en större, gemensam, arbetsmarknad i hela Sydvästsverige
  • Den regionala utvecklingen i Sydvästsverige försämras, vilket påverkar Sveriges konkurrenskraft negativt

Ta del av Region Hallands inspel till regeringen på inriktningsplaneringen här (pdf)

via Halland

Läs mer

En hållbar
framtid

Förbättra
samhälls-
utvecklingen

Stärk
näringslivet

Satsa på
grön omställning

Främja
nationell tillväxt

1,5 Milj

Så många personer i arbetsför ålder bor i Sydvästsverige.

>30%

Mer än 30 procent av hallänningarna pendlar över kommungränser till jobb eller studier.

2/3

Malmö och Göteborg – två av tre nationella tillväxtmotorer – finns i direkt närhet till regionen.

25%

En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydvästsverige – där samtliga kommuner växer. Om vi investerar rätt kan vi skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, kompletterande arbetsmarknader, kunskapsutbyte och mångfald av boendemiljöer.

+80 000

De senaste tio åren har antalet personer som pendlar över kommungränser i Sydvästsverige ökat med närmare 80 000 personer. Hållbara transportsätt är en förutsättning för att knyta ihop arbets- och studiemarknader, stärka näringslivet och samtidigt lyckas med en grön omställning.

Köpenhamn
Oslo
Hamburg
Göteborg
Malmö

Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Göteborg och Malmö – genom att investera i Hallands infrastruktur skapar vi närmare band till fem viktiga tillväxtmotorer både nationellt och internationellt vilket utvecklar både näringslivet och kunskapsutbytet.

+69 000

Befolkningsökning i Halland sedan millennieskiftet. Det motsvarar att vi har växt med ett helt Varbergs kommun.

Vill du spara eller dela innehållet om Via Halland?

Ladda ner som PDF här

Infrastrukturen bidrar till

Samhällsutveckling

För att utveckla ett hållbart Halland behövs en integrerad samhällsutveckling och infrastrukturinvesteringar som baseras på behov samt genererar samhällsnytta.

Integrerade arbetsmarknader

Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknadsregioner som växer. För att skapa goda förutsättningar för Hallands utveckling behöver vi knyta ihop arbetsmarknaderna och arbeta för snabba förbindelser till närliggande tillväxtmotorer.

Grön omställning

Transportsektorn står idag för nästan 70 procent av de halländska co2-utsläppen. För att lyckas med en grön omställning är investeringar i hållbara transporter avgörande.

Lokal, regional och nationell nytta

För att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling på kommunal, regional och nationell nivå behöver vi planera strategiskt för tillväxt i både Halland och Sydvästsverige.

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se