Samhällsutveckling

För att utveckla ett hållbart Halland behövs en integrerad samhällsutveckling och infrastrukturinvesteringar som baseras på behov samt genererar samhällsnytta.

Halland kännetecknas av en närhet som tillsammans med regionens läge skapar goda möjligheter att utveckla attraktiva boendemiljöer och näringslivsetableringar i hela Halland. Infrastrukturen är en bärande del i den utvecklingen.

Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an är det starkaste och mest prioriterade stråket i Halland för både regionala och interregionala resor. Pendlingen, resebehovet och näringslivets transporter mellan huvudorterna längs med västkustbanan, både i och utanför Halland, är mycket stor och förväntas öka över tid.

Västkustbanan kompletteras även av flera stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för en större arbetsmarknad samt näringslivets transporter. Därför är det viktigt att flaskhalsar utmed hela Västkustbanan byggs bort.

Genom att utveckla infrastrukturen kan kollektivtrafiken bidra till ett mer tillgängligt, jämlikt samt socialt- och ekologiskt hållbart transportsystem där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas.

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se