Lokal, regional och nationell nytta

För att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling på kommunal, regional och nationell nivå behöver vi planera strategiskt för tillväxt i både Halland och Sydvästsverige.

Halland och Sydvästsverige består av stora flöden som är i behov av framtida investeringar. Västkuststråket i allmänhet, och Västkustbanan i synnerhet, knyter ihop två av tre nationella tillväxtmotorer. Men de är också viktiga förbindelser till den danska huvudstaden och för hela stråket mellan Hamburg och Oslo.

En framtida Fehrman-Bältförbindelse, de nya förbindelserna över Öresund, en färdigställd Västlänk och Hallandsåstunneln når sin fulla potential först när flaskhalsar utmed hela Västkustbanan byggts bort. Därför är infrastrukturinvesteringar i Halland och sydvästsverige av stor nytta i både en nationell och internationell kontext.

Halland är en integrerad del i Sydvästsverige där den halländska utvecklingen, som under lång tid varit god, är beroende av en rörlig och flexibel arbetsmarknad som främjas genom samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland utvecklar vi samtidigt viktig nationell och internationell infrastruktur som främjar kunskapsutbyte, näringslivets utveckling och förstorade arbetsmarknader.

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se