Hallands inspel – Med rätt investeringar bygger vi ett hållbart Sverige via Halland 

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen saknas Hallands viktigaste prioriteringar, vilket innebär en kraftig inbromsning för en hållbar tillväxt i Sydvästsverige. En stor anledning är att finansieringen av nya stambanor ligger inom nationell plan, vilket knuffar undan andra nödvändiga investeringar.

Västkustbanan behöver omgående investeringar för den gröna omställningen
Det finns tre nödvändiga åtgärder för att Västkuststråket ska fortsätta utvecklas positivt och därmed bidra till den gröna omställningen. Dessa åtgärder på Västkustbanan är: 

  • Ökad kapacitet på sträckan Varberg – Göteborg   
  • Utbyggnad av Halmstad järnvägssystem   
  • Dubbelspår mellan Helsingborg C och Maria station  

Stort behov av ökad kapacitet mellan Varberg-Göteborg och i Halmstad
För att möjliggöra kapacitet, robusthet och pålitlighet i järnvägssystemet i norra Halland behövs: 

  • Förbigångsspår vid Lekarekulle, mellan Varberg och Kungsbacka 
  • Vändspårsstation i Kungsbacka med partiellt fyrspår Kungsbacka C – Hede station  
  • Fyrspår mellan Kungsbacka C och Mölndal   

I Halmstad behövs fortsatt utbyggnad av järnvägssystemet för att kunna möta ett ökat behov av person- och godstrafik. Åtgärderna innefattar främst: 

  • En ny omloppsnära uppställningsbangård 
  • Nytt anslutningsspår till Halmstad hamn, triangelspår. Överflyttning av gods till järnväg. 
  • Pågående bangårdsombyggnad, Halmstad C. etapp 3, som måste finansieras till fullo inom planperioden då åtgärderna behöver vara på plats i närtid 

Utanför Hallands gräns söderut, är sträckan mellan Helsingborg C och Maria station mycket viktig och utbyggnaden till dubbelspår riskerar nu att försenas ytterligare. Senareläggningen försvårar möjligheten att utveckla tågtrafiken på såväl Västkustbanan som de anslutande banorna.  

Planförslaget minskar möjligheterna att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem 
I förslaget till nationell plan saknas pengar för ytterligare utveckling och trimning av transportsystemet. Dessutom är det begränsade medel till vidmakthållande. Kostnadsfördyringar i både planering och utförande påverkar utrymmet för pågående och kommande satsningar.  

Det är viktigt med kontinuitet i planerna och att åtgärder i nu gällande plan och även framtida planomgångar, genomförs som tänkt. Senareläggningar ger allvarliga effekter då det är av stor vikt att åtgärder kommer till stånd i rätt tid för att takta i övrig samhällsutveckling.  

Region Halland är positiva till att projekten Varbergstunneln, Halmstad bangård, nytt mötesspår på Markarydsbanan och en ny station i Väröbacka finns med i planförslaget men saknar vägsatsningar; där trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 26 Halmstad – Oskarström inklusive gång- och cykelväg, är högst prioriterat. Stråket mellan Halmstad, Hyltebruk och Jönköpings län har stor betydelse för invånare och näringsliv i Hallands inland och så även för Region Jönköpings län. 

Gränsöverskridande samarbete ger god samhällsutveckling
Region Halland är en del av Greater Copenhagen, deltar i String-samarbetet och är en av sex regioner i Regionsamverkan Syd. Det gränsöverskridande samarbetet är en nyckelfaktor för att skapa ett sammanhängande, hållbart och effektivt transportsystem.  

Det investeringsbehov Region Halland pekar ut till den kommande planperioden innebär viktiga samhällsnyttiga åtgärder som i sin tur bidrar till att möta en växande befolkning och omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland utvecklas samtidigt viktig nationell och internationell infrastruktur.

Hallands inspel

Halland och Region Halland har gjort flera inspel till regeringen kopplat till Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportinfrastruktur:

Infrastrukturministern har redan lovat ändringar i planen, med fokus på satsningar för vidgade arbetsmarknadsregioner och en snabbare omställning till klimatsmarta transporter. Mer om nationell plan och hur arbetet går vidare på regeringens webbplats.

Ett axplock av våra inlägg i sociala medier kring ämnet:

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se